- Yhteinen asiamme -

Kurssilta saa riittävät tiedot asiaan vaikuttavista säännöksistä ja merenkulkualan julkaisuista.

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan myöntämisen edellytyksenä on:

 • vähintään 16 vuoden ikä
 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • riittävä veneilyn teoriaosaaminen (YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman 40 mukaisesti).
 • riittävät käytännön taidot huviveneen tai -aluksen operointiin (huomioitava onko kyseessä purje- vai moottorivene)
 • passikuva

Teoriaosaaminen voidaan osoittaa kolmella eri tavalla:

 • Traficomin auditoiman veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilaitoksen myöntämällä todistuksella. Merellinen Oulu ry on Traficomin auditoima koulutuksen antaja.
 • Kotimaanliikenteen kuljettajankirjalla tai muulla ylemmällä kansipäällystön pätevyyskirjalla.
 • Traficomissa suoritettavalla kokeella.

Vaadittavat teoriaosaamisen taidot pätevyyden saamiseksi

Riittävät tiedot asiaan vaikuttavista säännöksistä ja merenkulkualan julkaisuista.

Merimerkkien, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen tuntemus. Ymmärtää virtauksien ja tuulen aiheuttaman sorron vaikutukset suunnan pitämisessä.

Ymmärtää vuorovesien vaikutuksen, käsitellään kurssin lisäosiossa (CEVNI)

Lisäksi lainsäädännön tuntemus vähintään seuraavilta osa-alueilta:

 1. Vesiliikennelaki
 2. Vesiliikenneasetus
 3. Asetus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta (30/1977).
 4. Tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset.
 5. Liikennesäännökset, joita sovelletaan sisävesillä, erityisesti CEVNI (Euroopan sisävesisäännöstö) kun haetaan ”I”-merkintää.

Kurssilainen

Kurssille voi osallistua Suomen kansalainen tai jolla on Suomessa asumisoikeus ja joka täyttää vähintään seuraavat ehdot:

 • 16 vuotta täyttänyt
 • Pystyy osallistumaan Suomen kielellä annettuun lähiopetukseen
 • Pystyy kirjoittamaan ja lukemaan sujuvasti suomen kielellä
 • Hallitsee matematiikan perusteet seuraavilta osa-alueilta;
  • yhteen- ja vähennyslasku
  • kerto- ja jakolaskut
 • Henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti tai sen saamisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus.

Mikäli henkilö ilmoittautuu vain CEVNI-kurssille aikomuksenaan hakea 1.1.2004 jälkeen myönnettyyn kansainvälisen huvivenekuljettajankirjaan lisämerkintää ”I”, tulee hänellä olla aiemmin myönnettynä voimassa oleva kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai muu vastaava todiste, jolla on mahdollista hakea kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Näitä saattavat olla esimerkiksi:

 • sotilasveneen kuljettajankirja
 • meriupseerin tutkinto kansipuolelle
 • veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu)
 • kuljettajankirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä kurssilaisen tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Mille kurssille on osallistumassa
 • Kurssilaisen nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Osallistuuko myös CEVNI kurssille

Kurssi-ilmoittautumiset osoitetaan Merellinen Oulun ry:n koulutusvastaavalle. Hyväksytylle kurssilaiselle ilmoitetaan kurssin alkamisesta samaan sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittautuminen on tullut.


Tero Heinonen
044 030 3625

ransu14@gmail.com

Merellinen Oulu - Yhteinen asiamme!

MERELLINEN OULU RY

YHTEYSTIEDOT / Tarjoukset / INFO