Hyväksytty yhdistysrekisteriin 1.2.2016

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Merellinen Oulu ry, kotipaikka Oulu

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää merenkulkutaitoa, vaalia meriperinteitä, merihistoriaa ja merikulttuuria Oulun seudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää merenkulkutapahtumia ja osallistua merenkulkuun liittyviin tapahtumiin sekä harjoittaa opastus- ja neuvontatoimintaa ja tarkoitukseen soveltuvaa valistus- ja kasvatustyötä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja ylläpitää internet sivustoja. Yhdistys voi järjestää merenkulkuun liittyviä kursseja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia aluksia sekä muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa toimintaansa välittömästi liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa yhdistyslain 5 §:n mukaisesti.

3§ JÄSENET

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen merenkulusta, meriperinteistä ja merikulttuurista kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, periaatteet ja säännöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää vuosikokous, erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, hallitus voi erottaa jäsenen.

Sellaisen yhdistyksen varsinaisen jäsenen, joka on ollut jäsenenä kaksikymmentä (20) vuotta, hallitus voi vapauttaa vuotuisesta jäsenmaksuvelvoitteesta ja nimetä ainaisjäseneksi.

5§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä ulkopuoleltaan muut, tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide tai vaaleissa arpa.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ TILINTARKASTAJAT

Vuosikokous valitsee yhdistykselle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

8§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen vuosikokousta

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta lähettämällä kullekin jäsenelle postitse kirjallinen kutsu tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsun voi lähettää lisäksi myös sähköpostina jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä ja kokousta edeltäneen vuoden erääntyneen jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on äänioikeus ja yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide tai vaaleissa arpa.

11§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet.
10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.